วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดสวัสดิการพื้นฐานและเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานให้เด็กแรกเกิด ที่อยู่ในภาวะยากลําบากได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ

2. เพื่อเป็นมาตรการให้พ่อแม่ผู้ปกครองนําเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐเพื่อให้เด็ก ได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเป็นระบบ

3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดและเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ซึ่งเป็นพื้นฐาน สําคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยอื่น ๆ

แผนผังเว็บไซต์