โครงสร้างหน่วยงาน

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ข้าราชการ

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

พนักงานราชการ

นักพัฒนาสังคม
นักพัฒนาสังคม
นักพัฒนาสังคม

เจ้าหน้าที่โครงการ

ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แผนผังเว็บไซต์