ภารกิจ และ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด

ภารกิจ

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) โดยมีภารกิจและอำนาจหน้าที่ดังนี้

  1. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  2. จัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เหมาะสมตามเหตุการณ์

  3. จัดประชุมและประสานแจ้งแนวทางการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  4. รับลงทะเบียน และจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  5. ติดตามและประเมินผลโครงการ

  6. วางแผนและจัดทำงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ และข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อการขายผลโครงการในปีต่อไป

  7. รับเรื่องร้องเรียน ประสานงาน และดำเนินการปรังปรุงแก้ไข

  8. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  9. รายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการเสนอต่อฝ่ายบริหาร

 

ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด

แผนผังเว็บไซต์