วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เด็กยากจนได้รับเงินอุดหนุนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี”


เป้าหมาย

  1. เด็กได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  2. มีรูปแบบการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

  3. เด็กที่ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัย

  4. บูรณาการฐานข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยระหว่างหน่วยงาน


พันธกิจ

  1. เด็กยากจนได้เข้าถึงบริการ และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

  2. บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุน

  3. จัดระบบการส่งต่อและเตรียมความพร้อมให้บริการช่วงวัยถัดไป

แผนผังเว็บไซต์