,

แบบทดสอบสิทธิ์

  • 1. ผู้ลงทะเบียนมีความสัมพันธ์กับเด็กแรกเกิด

  • 2. อายุของผู้ลงทะเบียน

  • 3. อาชีพของผู้ลงทะเบียน

  • 4. เด็กแรกเกิด มีสัญชาติใด

  • 5. วัน เดือน ปีเกิด ของเด็กแรกเกิด

  • 6. อายุของเด็กที่คาดว่าเข้าร่วมโครงการ

  • 7. สมาชิกครัวเรือนของเด็กแรกเกิดที่มีรายได้ต่อคน ต่อปี เฉลี่ยรวมกันเท่าไหร่ (ให้นับรวมเด็กแรกเกิดด้วย)

  • 8. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางการสื่อสารจากช่องทางใด

แผนผังเว็บไซต์