ระบบสารสนเทศ (Management Information System)

 

     โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งมุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ  มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยเพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เห็นชอบหลักการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนที่เกิดระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รายละ 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี โดยรัฐจ่ายให้กับมารดา หรือบิดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กแรกเกิด

     ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดจาก 1 ปี เป็น 3 ปี และเพิ่มวงเงินอุดหนุนจากเดือนละ 400 บาท เป็น 600 บาท เพื่อใช้ในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมและเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กโดยมุ่งเน้นให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

    คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี และขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

     สำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จะดำเนินการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียน ณ สำนักงานเขต ต่างจังหวัด ลงทะเบียน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนา เมืองพัทยา ลงทะเบียน ณ ศาลาว่าการ เมืองพัทยา การรับเงินสามารถแจ้งความประสงค์การรับเงินด้วยตนเองหรือรับเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้มีสิทธิแจ้งไว้ โดยในส่วนกลางกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นผู้จ่าย โอนเงิน และส่วนภูมิภาคสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นผู้จ่าย โอนเงิน โดยในปัจจุบัน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ เห็นชอบให้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นโครงการนำร่องในการจ่ายเงินแบบ e-Payment ภาครัฐ 

     การดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น และเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลในขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขอและจัดสรรงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนเพิ่มการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์และการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และสามารถประมวลผลข้อมูลในระบบเดิมให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบขยายเวลาการให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จนมีอายุครบ 6 ปี และจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในอัตรา 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน การพัฒนารายงานส่วนเพิ่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อบูรณาการระบบ e-Payment ภาครัฐ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารงานและการกำกับติดตามการดำเนินโครงการ ฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อบันทึกแบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
  2. เพื่อบันทึกแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) 
  3. เพื่อเรียกดูรายงานสถานะการดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยหน่วยงานระดับ อปท. 
  4. เพื่อสามารถส่งออกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในรูปแบบไฟล์ Excel 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีระบบ

  1. ผู้ใช้งานสามารถบันทึกแบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) (แบบ ดร.01)ได้
  2. ผู้ใช้งานสามารถบันทึกแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)ได้
  3. ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานสถานะการดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยหน่วยงานระดับ อปท. ได้
  4. ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในรูปแบบไฟล์ Excel ได้

 

แผนผังเว็บไซต์