รายงาน

รายงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ. 2563

13 กันยายน 2564 PDF FORMAT 3.48 MB
ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี

ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

19 พฤษภาคม 2563 PDF FORMAT 488.67 KB
ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี

ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562

19 พฤษภาคม 2563 PDF FORMAT 510.32 KB
ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี

คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2563

19 พฤษภาคม 2563 PDF FORMAT 1.27 MB
ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี

ผลการดำเนินงานจำนวนข้อมูลที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลโครงการฯ ปี 2563 (ข้อมูล ณ 12 พ.ค. 63) จำนวนข้อมูลที่อยู่ในระบบ

19 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ข้อมูลผู้ลงทะเบียน... JPG FORMAT 321.77 KB
ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี

ผลการดำเนินงาน ปี 2563 (ข้อมูล ณ 8 พ.ค. 63) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

19 พฤษภาคม 2563 ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2563 JPG FORMAT 2.92 MB
ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปี 2563 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

19 พฤษภาคม 2563 JPG FORMAT 3.64 MB
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม

สรุปการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560

18 พฤษภาคม 2561 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560 PDF FORMAT 115.29 KB
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม

รายงานโครงการ 4 เม.ย. 61

18 พฤษภาคม 2561 หลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ได้นำแนวคิด... PDF FORMAT 489.95 KB
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 29-30 มีนาคม

18 พฤษภาคม 2561 ข้อเสนอปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานจากการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน... PDF FORMAT 220.13 KB
ดาวน์โหลด
แผนผังเว็บไซต์