คำถามที่พบบ่อย

คำถามทั่วไป

• การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้มีสิทธิจะได้เงินเดือนละกี่บาท และได้จนถึงเมื่อไหร่
คำตอบ : เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่จะจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์มีรายละเอียด ดังนี้
1) เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559และมาลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 จะได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ 400 บาท นับแต่เดือนที่เกิดจนถึงเดือนกันยายน 2559 และได้รับเงินเดือนละ 600 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 จนเด็กอายุมีครบ 6 ขวบ
2) เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 และมาลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 ได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาท ตั้งแต่เดือนที่เกิด จนเด็กอายุมีครบ 6 ขวบ
4) เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 และมาลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 ได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาท ตั้งแต่เดือนที่เกิด จนเด็กอายุมีครบ 6 ขวบ
5) เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 และมาลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาท ตั้งแต่เดือนที่เกิด จนเด็กอายุมีครบ 6 ขวบ
5) เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2562 แต่มาลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2562 จะได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาท นับแต่เดือนที่มาลงทะเบียน จนเด็กมีอายุครบ 6 ขวบ
6) เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาท นับแต่เดือนที่มาลงทะเบียน จนเด็กมีอายุครบ 6 ขวบ
• ผู้ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนฯ ควรไปลงทะเบียนที่ไหน
คำตอบ : สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้ กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล
• กรณีที่ลูกเกิดตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้หรือไม่
คำตอบ : เด็กที่สามารถลงทะเบียนได้ เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป แต่จะได้รับสิทธิเงินอุดหนุนตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน (การจ่ายเงินไม่ย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด)
• สำหรับผู้ปกครอง(มารดา บิดา)ที่มีประกันสังคม สามารถมาลงทะเบียนได้หรือไม่
คำตอบ : สามารถมาลงทะเบียนของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้
• ถ้าแม่เด็กติดคุกลูกต้องอยู่กับน้า ส่วนพ่อแยกทางกันไปแล้ว แบบนี้แม่เด็กจะสามารถลงทะเบียนได้ไหม
คำตอบ : ให้ผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก คือ น้า มาลงทะเบียนได้
• เมื่อเข้าไปตรวจสอบในระบบตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่าติดปัญหาควรแก้ไขปัญหาอย่างไร
คำตอบ : ขึ้นตัวอักษร E หากยังไม่เคยได้รับเงิน จะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ ดังนี้ E01 ข้อมูลอยู่ระหว่างพิจารณา (ติดต่อหน่วยที่รับลงทะเบียนสอบถามความคืบหน้าของการลงทะเบียน) E03 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง E04 ข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงงวด (ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน) E05 ข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน (ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน) E07 ข้อมูลที่ไม่มีวันลงทะเบียน (ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน) E08 ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ตามไฟล์ (ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน) E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง (ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน) E10 ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ์ (ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน) E11 รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล (ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน) E16 ข้อมูลที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ดร.02 ส่วนที่ 1) (ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน) E18 ติดต่อกรมบัญชีกลางเพราะหยุดจ่าย ปี 59-60 (ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน) E19 รายได้เกิน ต้องระงับสิทธิ (ไม่มัสิทธิได้รับเงินอุดหนุนฯ) E20 ข้อมูลปฏิเสธการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง (ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเด็กและบัญชีขอรับเงินอุดหนุนฯ หากต้องแก้ไขให้ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน) E22 ข้อมูลที่ไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน (ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน) E23 ช้อมูลที่มีสถานะ อปท. บันทึก/บันทึก ดร.01 สมบูรณ์และมีผลการเบิกจ่าย (ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน) E24 ข้อมูลที่มีผลการจ่ายเงินแต่ไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน (ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน) *หากขึ้นสถานะ E01 ข้อมูลอยู่ระหว่างพิจารณา หรือ EXX สถานะรอการเบิกจ่าย ไม่ต้องแก้ไขอะไร EXX1 ให้ตรวจสอบบัญชีว่าสามารถรับเงินได้หรือไม่

เกี่ยวกับการจ่ายเงิน

• ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบว่ามีเงินเข้าในบัญชีได้อย่างไร
คำตอบ : 1.ตรวจสอบจากบัญชีที่ใช้ในการรับเงินอุดหนุนฯ 2.ตรวจสอบจากนำสมุดบัญชีธนาคารไปปรับกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 3.ตรวจสอบจากระบบตรวจสอบสิทธิของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามลิงค์นี้ csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do
• เงินไม่เข้าบัญชีตามที่แจ้งไว้ในระบบ แต่กลับไปโอนเงินเข้าบัญชีอื่นของผู้ลงทะเบียน
คำตอบ : กรณีที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ เนื่องจากเงินจะเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ หากเจ้าของบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีหรือ เปลี่ยนธนาคารการผูกพร้อมเพย์ อาจทำให้เงินไม่เข้าบัญชี ดังนั้น ขอให้ผู้มีสิทธิรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยแก้ไขบัญชีในระบบให้ถูกต้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับบัญชี
แผนผังเว็บไซต์