ขั้นตอนการคัดกรองและอนุมัติ

ขั้นตอนการคัดกรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

 ผังกระบวนงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 


การจ่ายเงิน

จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในอัตรา 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน จนมีอายุครบ 6 ปี

  1. เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้รับเงินอุดหนุนต่อไป จนมีอายุครบ 6 ปี

  2. เด็กแรกเกิดที่เคยรับเงินอุดหนุนและมีอายุเกิน 3 ปี ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้รับเงินอุดหนุนต่อเนื่องตั้งแต่อายุ 3 ปี จนมีอายุครบ 6 ปี โดยไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่

  3. เด็กแรกเกิดที่ไม่มีสิทธิก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ หากมีคุณสมบัติตามระเบียบนี้ ให้มาลงทะเบียนได้ เริ่มรับเงินนับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ จนมีอายุครบ 6 ปี

  4. เด็กแรกเกิดซึ่งเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

         *  มายื่นลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 รับเงินนับตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดจนมีอายุครบ 6 ปี

         *  มายื่นลงทะเบียนภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2562 รับเงินนับตั้งแต่เดือนที่มายื่นขอรับสิทธิ จนมีอายุครบ 6 ปี     

      5. เด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป รับเงินนับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิจนมีอายุครบ 6 ปี


การจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคาร

บัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับแนบเอกสารเพื่อยื่นลงทะเบียนในโครงการ ประเภทบัญชีเงินฝากจะต้องเป็น ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก กระแสรายวัน เท่านั้น โดยมีทั้งหมด 3 ธนาคาร ดังนี้

1. ธนาคารกรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์)

2. ธนาคารออมสิน (บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก)

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)


ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

 ระบบการจ่ายเงินแบบ payment


ระบบรับเรื่องร้องเรียน

     การร้องเรียนและเสนอแนะ : ผู้มีสิทธิ์และประชาชนทั่วไป สามารถร้องเรียนและเสนอแนะการดำเนินงานผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้     

     1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เว็บไซต์ www.dcy.go.th

     2. ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 

         หรือ  0 2255 5850 ต่อ 121122, 123, 147, 152  เว็บไซต์ csg.dcy.go.th

     3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)   

     4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สำนักงานเขต เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

     5. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

     6. ศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567

     เมื่อหน่วยรับร้องเรียน ตามข้อ 3, 4, 5, และ 6 ได้รับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะแล้ว ให้ประสานข้อมูลไปยังกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และดำเนินการตามแต่กรณีต่อไป   

 

     การพิจารณาข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ : ให้ใช้กลไกคณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย กรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด เป็นกลไกในการประสานงาน ตลอดจนพิจารณาข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ รวมทั้งการติดตาม ประเมินผลเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติในพื้นที่ ดังนี้

     1. กรุงเทพมหานคร ให้สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร นำเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร

     2. ภูมิภาค ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นำเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาทุก 3 เดือน และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

แผนผังเว็บไซต์